• E
 • VS2
 • EX

KC 3.4ly E VS2 EX

9,823,000₫
 • H
 • VS1
 • EX

KC 3.6ly H VS1 EX

9,964,000₫
 • G
 • VS2
 • EX

KC 3.6ly G VS2 EX

9,964,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC 3.4ly E VS1 EX

10,105,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC 3.4ly D VS2 EX

10,105,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC 3.6ly F VS2 EX

10,857,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

KC 3.6ly H VVS2 EX

11,045,000₫
 • G
 • VVS2
 • EX

KC 3.6ly G VVS2 EX

11,421,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC 3.6ly D VS2 EX

11,562,000₫
 • G
 • VVS1
 • EX

KC 3.6ly G VVS1 EX

11,750,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC 3.5ly F VS2 EX

11,891,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

KC 3.5ly F VS1 EX

12,220,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC 3.5ly E VS2 EX

12,220,000₫
 • F
 • SI1
 • EX

KC 4.0ly F SI1 EX

12,498,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC 3.5ly E VS1 EX

12,549,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC 3.5ly D VS2 EX

12,549,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

KC 3.5ly D VVS1 EX

12,724,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

KC 3.6ly F VVS2 EX

12,784,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

KC 3.6ly F VS1 EX

12,878,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC 3.6ly E VS2 EX

12,878,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

KC 3.5ly D VS1 EX

12,878,000₫
 • E
 • VVS2
 • VG

KC 3.6ly E VVS2 VG

12,972,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

KC 3.6ly F VVS1 EX

13,207,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC 3.6ly E VVS2 EX

13,207,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC 3.6ly E VS1 EX

13,254,000₫
 • D
 • VVS2
 • VG

KC 3.6ly D VVS2 VG

13,348,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

KC 3.6ly D VVS2 EX

13,583,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

KC 3.6ly D VS1 EX

13,583,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

KC 3.6ly D VVS1 EX

14,006,000₫
 • F
 • VS1
 • VG

KC 3.9ly F VS1 VG

14,382,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC 3.7ly F VS2 EX

14,504,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC 3.7ly E VVS2 EX

14,570,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC 3.5ly E VVS2 EX

14,689,000₫
 • G
 • VS2
 • EX

KC 4.1ly G VS2 EX

14,758,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC 3.7ly E VS2 EX

14,798,000₫
 • E
 • SI2
 • EX

KC 3.9ly E SI2 EX

15,087,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC 3.7ly D VS2 EX

15,093,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

KC 3.5ly D VVS2 EX

15,128,000₫
 • E
 • SI1
 • EX

KC 3.8ly E SI1 EX

15,210,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

KC 4.1ly G VS1 EX

15,322,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

KC 3.7ly D VS1 EX

15,398,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC 3.8ly E VVS2 EX

15,604,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC 3.8ly F VS2 EX

15,639,000₫
 • F
 • IF
 • EX

KC 3.5ly F IF EX

15,892,000₫
 • E
 • IF
 • EX

KC 3.6ly E IF EX

15,980,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

KC 4.1ly H VVS2 EX

16,168,000₫
 • D
 • VS2
 • VG

KC4.0ly D VS2 VG

16,168,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

KC 3.8ly F VS1 EX

16,289,000₫

Hiển thị 48/211

Xem Thêm sản phẩm