• H
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly H VS2 EX 6275922065

63,484,000₫ 66,129,000₫
 • H
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly H VS2 EX 2304277695

63,484,000₫ 66,129,000₫
 • H
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly H VS2 EX 2327579590

63,484,000₫ 66,129,000₫
 • H
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly H VS1 EX 6292509186

64,431,000₫ 67,116,000₫
 • H
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly H VS1 EX 6321857459

64,431,000₫ 67,116,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 6292025940

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 5426266971

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 6322023584

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 6432831949

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 1195933723

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 1358680273

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 1447873894

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 2226326216

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 2237065769

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS2 EX 5323471988

64,479,000₫ 67,166,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 1209715900

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 1223875488

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 1283722013

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 1378571357

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 1393008658

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 2236527349

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 2394760489

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 6167471603

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 2357740722

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 6232050253

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 6362561528

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 2166743975

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 6375908262

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 6432562311

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 7411761848

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 6391012858

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC GIA 5.4ly E VS2 EX 7416714686

65,825,000₫ 68,568,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly G VS1 EX 5306948481

67,725,000₫ 70,547,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly G VS1 EX 6312470805

67,725,000₫ 70,547,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly G VS1 EX 1305983517

67,725,000₫ 70,547,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly G VS1 EX 7332621767

67,725,000₫ 70,547,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS2 EX 5313705044

67,913,000₫ 71,487,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS2 EX 6321114821

67,913,000₫ 71,487,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS2 EX 7313714822

67,913,000₫ 71,487,000₫
 • H
 • VVS1
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS1 EX 3325860869

69,609,000₫ 73,273,000₫
 • H
 • VVS1
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS1 EX 2336368103

69,609,000₫ 73,273,000₫
 • H
 • VVS1
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS1 EX 6302127756

69,609,000₫ 73,273,000₫
 • H
 • VVS1
 • EX

KC GIA 5.4ly H VVS1 EX 2334261672

69,609,000₫ 73,273,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

KC GIA 5.4ly F VS1 EX 1328300903

69,990,000₫ 73,674,000₫

Hiển thị 48/259

Xem Thêm sản phẩm