• F
 • VS1
 • EX

KC LS 3.4ly F VS1 EX

12,558,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC LS 3.4ly E VS1 EX

13,432,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC LS 3.4ly E VVS2 EX

13,869,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

KC LS 3.4ly E VVS1 EX

14,835,000₫
 • G
 • SI2
 • EX

KC LS 4.7ly G SI2 EX

28,474,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC LS 4.3ly E VS2 EX

30,429,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.3ly F VVS1 EX

32,752,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC LS 4.3ly D VS2 EX

32,752,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.4ly F VVS2 EX

33,235,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC LS 4.4ly E VS2 EX

33,235,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC LS 4.4ly E VS1 EX

34,500,000₫
 • F
 • SI1
 • EX

KC LS 4.5ly F SI1 EX

35,443,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.4ly F VVS1 EX

35,788,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.4ly E VVS2 EX

35,788,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC LS 4.4ly D VS2 EX

35,788,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.3ly E VVS1 EX

36,225,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.3ly D VVS2 EX

36,225,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

KC LS 4.4ly D VS1 EX

37,053,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.4ly E VVS1 EX

39,583,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.4ly D VVS2 EX

39,583,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.3ly D VVS1 EX

40,848,000₫
 • E
 • IF
 • EX

KC LS 4.4ly E IF EX

44,643,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.4ly D VVS1 EX

44,643,000₫
 • G
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.5ly G VVS1 EX

44,712,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

KC LS 4.7ly F VS1 EX

45,379,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC LS 4.7ly E VS2 EX

45,379,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

KC LS 4.5ly F VS2 EX

45,402,000₫
 • G
 • IF
 • EX

KC LS 4.5ly G IF EX

46,345,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

KC LS 4.5ly F VS1 EX

47,288,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.5ly F VVS2 EX

49,151,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC LS 4.5ly E VS2 EX

49,151,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

KC LS 4.8ly E VS2 EX

49,887,000₫
 • D
 • IF
 • EX

KC LS 4.3ly D IF EX

50,117,000₫
 • G
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.9ly G VVS2 EX

50,439,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC LS 4.5ly E VS1 EX

51,037,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.5ly F VVS1 EX

52,900,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.5ly E VVS2 EX

52,900,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

KC LS 4.5ly D VS2 EX

52,900,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

KC LS 4.8ly E VS1 EX

53,084,000₫
 • D
 • IF
 • EX

KC LS 4.4ly D IF EX

54,763,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

KC LS 4.5ly D VS1 EX

54,786,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

KC LS 5.1ly H VVS2 EX

58,282,000₫
 • F
 • IF
 • EX

KC LS 4.5ly F IF EX

58,512,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

KC LS 4.5ly E VVS1 EX

58,512,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.5ly D VVS2 EX

58,512,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

KC LS 4.8ly D VVS2 EX

61,088,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

KC LS 4.9ly D VS1 EX

63,526,000₫
 • G
 • VVS2
 • EX

KC LS 5.1ly G VVS2 EX

65,527,000₫

Hiển thị 48/91

Xem Thêm sản phẩm