• G
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 3.4ly G VS1 EX

11,989,000₫ 12,489,000₫
 • G
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.1ly G VVS1 EX

23,127,000₫ 24,127,000₫
 • H
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly H VS1 EX

29,038,000₫ 30,038,000₫
 • G
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly G VS2 EX

29,038,000₫ 30,038,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly D VS2 EX

36,168,000₫ 37,168,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly E VVS2 EX

39,250,000₫ 40,250,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.3ly E IF EX

41,642,000₫ 42,642,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly E VVS1 EX

42,309,000₫ 43,309,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly D VVS2 EX

42,309,000₫ 43,309,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly E IF EX

45,368,000₫ 46,368,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VS2 EX

50,049,000₫ 52,049,000₫
 • G
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly G IF EX

51,452,000₫ 53,452,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VS1 EX

52,280,000₫ 54,280,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VS2 EX

52,280,000₫ 54,280,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly F VVS2 EX

54,534,000₫ 56,534,000₫
 • D
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly D IF EX

56,627,000₫ 58,627,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VVS2 EX

56,765,000₫ 58,765,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VS1 EX

56,765,000₫ 58,765,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.8ly E VVS2 EX

60,928,000₫ 62,928,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VVS1 EX

61,250,000₫ 63,250,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VVS2 EX

61,250,000₫ 63,250,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.9ly F VVS2 EX

62,446,000₫ 64,446,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E IF EX

65,735,000₫ 67,735,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VVS1 EX

65,735,000₫ 67,735,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.9ly F VVS1 EX

66,724,000₫ 68,724,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.9ly E VVS2 EX

66,724,000₫ 68,724,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly F VS2 EX

75,516,000₫ 77,516,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.2ly F VS2 EX

76,081,000₫ 78,081,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly E VS2 EX

76,152,000₫ 78,152,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.2ly E VS2 EX

78,228,000₫ 80,228,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly D VS2 EX

78,834,000₫ 80,834,000₫
 • I
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.4ly I VS1 EX

79,374,000₫ 81,374,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly F VS1 EX

79,883,000₫ 81,883,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.0ly F VVS2 EX

81,105,000₫ 83,105,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly E VS1 EX

81,792,000₫ 83,792,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.2ly F VS1 EX

82,120,000₫ 84,120,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly F VVS2 EX

82,304,000₫ 84,304,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.0ly D VS1 EX

82,659,000₫ 84,659,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.0ly F VVS1 EX

83,315,000₫ 85,315,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly D VS1 EX

83,562,000₫ 85,562,000₫
 • D
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D IF EX

83,652,000₫ 85,652,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.2ly D VS2 EX

83,684,000₫ 85,684,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.3ly F VS2 EX

83,787,000₫ 85,787,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.2ly E VS1 EX

84,050,000₫ 86,050,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.0ly E VVS2 EX

84,262,000₫ 86,262,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly E VVS2 EX

85,225,000₫ 87,225,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.3ly E VS2 EX

85,504,000₫ 87,504,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.1ly F VVS1 EX

86,422,000₫ 88,422,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.2ly F VVS2 EX

86,527,000₫ 88,527,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 5.4ly E VS2 EX

87,138,000₫ 89,138,000₫

Hiển thị 48/235

Xem Thêm sản phẩm